16 Ιαν 2013

O Δήμαρχος Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:
2.      Την κοινή Υπουργική απόφαση 6821/Γ5-908 (ΦΕΚ 715/τ’Β/ 12-06-2002) με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής της 18ης Μαρτίου του 2001, σύμφωνα με τα οποία οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κοζάνης έχουν συνολικό πληθυσμό εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (68.680) κατοίκων (α. Δημοτική Ενότητα Κοζάνης 47.451, β. Δημοτική Ενότητα Αιανής 3.816, γ. Δημοτική Ενότητα Δημητρίου Υψηλάντη 3.018, δ. Δημοτική Ενότητα Ελίμειας 6.429 και ε. Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου 7.966).
3.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

Αποφασίζουμε

            Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.      Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή  (χωρίς αντιμισθία).
2.      Κυριακίδη  Κωνσταντίνο του Δημητρίου
3.      Μπουμπόναρη Νικολέτα του Ιωάννη
4.      Παπαγεωργίου Ιωάννη  του Νικολάου 
5.      Τζέλλο  Γεώργιο  του Νικολάου  (χωρίς αντιμισθία).
6.      Τσανακτσίδη Ευστάθιο  του Γεωργίου
7.      Φλώρο Μάρκο  του Χρήστου

και μεταβιβάζουμε σε αυτούς:

1). Στον Καραπάτσιο Ευάγγελο του Παντελή τις αρμοδιότητες

·         Της εποπτείας και ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης)και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
·         Της συντήρησης των σχολικών μονάδων Α΄ και Β΄ βαθμού
·         Της εποπτείας και ευθύνης του Προγράμματος Ανάπλασης Όψεων των Κτιρίων.
·         Της τέλεσης πολιτικών γάμων
·         Της διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του.
·         Της εκπροσώπησης του  Δήμαρχου  σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε. και αναπτύσσει τις θέσεις για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. 
·         Της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας.

Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» :Τοποθέτηση νέων Αντιδημάρχων: μια νέα αρχή ή απλά μια ακόμα αλλαγή φρουράς;


Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» :Τοποθέτηση νέων Αντιδημάρχων: μια νέα αρχή ή απλά μια ακόμα αλλαγή φρουράς;
11 Ιανουαρίου, 2013
Με την έναρξη της νέας χρονιάς ο δήμαρχος ανακοίνωσε τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων και προέδρων των νομικών προσώπων του δήμου μας.
Έτσι κλείνει ένας κύκλος διετούς διαχείρισης  των δημοτικών υποθέσεων και ανοίγει ένας νέος και μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες τόσο για τον δήμο Κοζάνης, όσο και για ολόκληρη τη χώρα.
Κατά την συνήθη τακτική, οι Δήμαρχοι επιλέγουν Αντιδημάρχους κατ’ αρχήν βάσει των εσωτερικών κομματικών ισορροπιών και των προεκλογικών δεσμεύσεων έναντι συγκεκριμένων προβεβλημένων προσώπων. Σπανιότερα οι τοποθετήσεις συγκεκριμένων προσώπων υποδήλωναν συγκεκριμένες προθέσεις, ιδιαίτερες στοχεύσεις και συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές για την επόμενη περίοδο.
Η πρώτη διετία της δημοτικής αρχής υπήρξε, κατά την γνώμη μας, δέσμια παλαιών νοοτροπιών αναφορικά τόσο με την επιλογή προσώπων, όσο και με την υλοποίηση καινοτόμων πολιτικών.
Έτσι, οι απερχόμενοι συνεργάτες του δημάρχου δεν κατάφεραν
-          να προωθήσουν τομές στην κακή λειτουργία των «σκουριασμένων» δομών του δήμου,
-          να αναδιοργανώσουν και να θέσουν σε αποτελεσματική λειτουργία την νευραλγική οικονομική υπηρεσία,
-          να αξιοποιήσουν κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό,
-          να εισάγουν τις νέες τεχνολογίες στην λειτουργία του δήμου,
-          να προωθήσουν δράσεις στρατηγικού σχεδιασμού, αποτρέποντας την αποσπασματικότητα,
-          να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Οι νέες τοποθετήσεις θα πρέπει, κατά την γνώμη μας, να σηματοδοτήσουν για τον δήμο μία νέα, ριζικά διαφορετική, περίοδο. Όμως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η νέα ομάδα απαιτείται να ανταποκριθεί και να επιλύσει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


ΘΕΜΑ: ¨ Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ¨

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 ¨ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ¨.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
  3. Την, με αριθμό πρωτοκόλλου 11/1290/8-1-2013, Απόφαση Δημάρχου για τον ¨ορισμό Αντιδημάρχων¨
  4. Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και εύρυθμης λειτουργίας αυτών.
  5. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των θεμάτων σε συνδυασμό με την πρόθεση καταμερισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής


Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού ¨ Ενότητα για τον νέο Δήμο Κοζάνης¨, Βαρέκα Αθανάσιο, Βλάχο Νικόλαο, Θεοδωρίδη Νικόλαο, Κακουλίδου Ειρήνη, Κάτανα Γεώργιο,  εντεταλμένους συμβούλους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/8/2014, μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  1. Στον Βλάχο Νικόλαο την αρμοδιότητα στις δημοτικές ενότητες Αιανής και Ελίμειας και ιδίως:
·         Της εποπτείας της εύρυθμης λειτουργίας των αποκεντρωμένων Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Αιανής και Ελίμειας.
·         Της μέριμνας για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
·         Της υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπόν διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Αιανής και Ελίμειας.
·         Της συνεργασίας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων.

11 Ιαν 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ(Δελτίο τύπου και Χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Κοζάνης)

Βέρβερη: ένας μυστηριώδης μεσαιωνικός οικισμός(Αθανάσιος Καλλιανιώτης)


Βέρβερη: ένας μυστηριώδης μεσαιωνικός οικισμός

Άποψη της Βέρβερης από τα ΒΔ. Μπροστά ο οικισμός με τον ερειπωμένο ναό του Αγίου Νικολάου κοντά στην πρώτη κολώνα της ΔΕΗ. Αριστερά τα υψώματα Πενταλώνια, δεξιά ο Αλιάκμονας. Στο βάθος τα Καμβούνια
Βασικές πηγές
Για τον δυσδιάκριτο σήμερα, αλλά βεβαιωμένα ανθηρό, μεσαιωνικό δορυφορικό οικισμό της Αιανής Βέρβερη (40ο07΄29Β-21ο48΄48Α, υψ. 405 μ.) αντλεί κανείς από πονήματα του εκλιπόντος άρχοντος των τοπικών γραμμάτων Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου από το Χρώμιο -ελαφρά τον εμπλουτίζουν οι Δρ. Αρχαιολογίας Αρετή Χονδρογιάννη και Δημήτριος Σαμσάρης.
Γραπτές οθωμανικές πηγές για το 1528 μ.Χ. δίδει ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Τσότσος, ενώ για το 1530 μελετήθηκε έτερο οθωμανικό κατάστιχο. Νεότερα αρχεία φυλάσσονται στο παράρτημα των ΓΑΚ στην Κοζάνη. Βαπτιστικά του 16-17ου αιώνα παραδίδονται στον κώδικα της Ζάβορδας (Ζάμπουρντας στην τοπική ιδιόλεκτο) που εκδόθηκε από τη Χριστίνα Χατζηιωάννου.
Πλούτος ανεξερεύνητος πηγάζει από συνεντεύξεις ηλικιωμένων κι επιτόπιες ύστερες επισκέψεις (κάποτε μαζί με τον ομότιμο αγροφύλακα Αργύρη Ζαγάρα από την Αιανή). Παλαιοί στρατιωτικοί χάρτες και διαδικτυακές γεωγραφικές αναζητήσεις ενίσχυσαν παιδικές μνήμες του γράφοντος καθώς παλαιότερα το Μάη τον γιορτάζαμε στη θέση Αναβρυκά, έναντι της Βέρβερης. Προς επίρρωσιν των δεδομένων έτερες εφηβικές επισκέψεις μας στην περιοχή για αλιεία ή εποπτεία θηραμάτων.
Προϊόντα της γης
Για τη θέση Πενταλώνια (Πινταλώνια), η οποία κλείνει τη Βέρβερη εξ ανατολών, υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης, θεμέλια κτηρίων χρονολογικώς απροσδιόριστων. Στην ίδια περίπου θέση βρισκόταν η Παναγία (Παναϊά), αφανής σήμερα, αλλά σημειωμένη ως χριστιανικός ναός σε στρατιωτικούς χάρτες του μεσοπολέμου. Αν ποτέ ανασκαφεί, ίσως έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία.

28 Δεκ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του συλλόγου μας την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 στο οικογενειακό κέντρο «Υδρόγειος» στη Ροδιανή Κοζάνης.24 Δεκ 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ                            
Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ                                                                      
                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Κοζάνης , διαχειριστής του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ», σας προσκαλεί  στην Αιανή , την Κυριακή   30 Δεκεμβρίου  2012,  να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση της δημόσιας  «ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΙΝΩΝ» και βραβείων από τα έσοδα του κληροδοτήματος,  στους   μαθητές  της Τρίτης Τάξης του Γυμνασίου Αιανής, που αρίστευσαν κατά τα  σχολικά  έτη  2009/2010 και 2010/2011. Η εκδήλωση γίνεται  στη μνήμη του καταγόμενου από την Αιανή και Ευεργέτη αυτής  Χρήστου Μανώλη (1887-1965).

Η Πρόεδρος                       Ο Αντιδήμαρχος                              Ο Δήμαρχος

Ματίνα Κουφαλέξη          Γεώργιος Ν Τζέλλος                    Λάζαρος Μαλούτας

Πρόγραμμα εκδήλωσης
09,30: Εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αιανής,
            με συμμετοχή των Σχολείων της Αιανής

10,15: Επιμνημόσυνη Δέηση  στην μνήμη του Ευεργέτη  Χρήστου Μανώλη

10,30: Κατάθεση Στεφάνων  στην προτομή του Ευεργέτη   Χρήστου Μανώλη στην
          Κεντρική Πλατεία της Αιανής

              Στη συνέχεια μετάβαση στην Αίθουσα Τέχνης του Πνευματικού Κέντρου Αιανής

10,40: Χαιρετισμοί  του Προέδρου της Επιτροπής  για τη ζωή και το έργο Χρήστου 
          Μανώλη,  του Δημάρχου Κοζάνης και της Προέδρου της  Δ.Κ. Αιανής

11,00: Απονομή επαίνων στους μαθητές  της   Τρίτης Τάξης του Γυμνασίου Αιανής,
         που αρίστευσαν κατά τα σχολικά έτη  2009/2010 & 2010/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι παρακάτω μαθητές που απεφοίτησαν από το Γυμνάσιο Αιανής το σχολικό έτος 2010/2011 και κρίθηκαν δικαιούχοι του βραβείου από τα έσοδα του Κληροδοτήματος σύμφωνα με την απόφαση  της Επιτροπής 01/13-06-2012 ,  την από 14-12-2012  έγκριση του Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων Δυτικής Μακεδονίας της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την από 20-12-2012 έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης,    να παρευρεθούν στην εκδήλωση Απονομής των Επαίνων την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και πρόγραμμα εκδήλωσης

                 
ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
01
ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
02
ΚΟΥΣΤΑΜΠΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
03
ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
04
ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
05
ΚΑΛΥΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
06
ΤΖΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
07
ΒΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
08
ΜΕΛΑ ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
09
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10
ΠΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11
ΦΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
12
ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
13
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
14
ΦΤΑΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

                                                                     Αιανή 24 Δεκεμβρίου 2012
                                    
                                                                              Ο Αντιδήμαρχος
                                           


                                                                          Γεώργιος Ν. Τζέλλος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι παρακάτω μαθητές που απεφοίτησαν από το Γυμνάσιο Αιανής το σχολικό έτος 2009/2010 και κρίθηκαν δικαιούχοι του βραβείου από τα έσοδα του Κληροδοτήματος σύμφωνα με την απόφαση  της Επιτροπής 02/13-06-2012 ,  την από 14-12-2012  έγκριση του Γραφείου Εθνικών Κληροδοτημάτων Δυτικής Μακεδονίας της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την από 20-12-2012 έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης,    να παρευρεθούν στην εκδήλωση Απονομής των Επαίνων την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και πρόγραμμα εκδήλωσης

                
ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
01
Βλάχος Γεώργιος
Δημήτριος
02
Γκουκλιάνα Αγγελική
Χρήστος
03
Ευαγγελοπούλου Δέσποινα
Χρήστος
04
Ζαρκάδα Κυπαρισσία
Ιωάννη
05
Καρακούλας Παναγιώτης
Πάσχος
06
Μπούκου Δάφνη
Στέφανου
07
Πάσχου Θοδώρα
Σπυρίδων
08
Χαμπίδου Αθανασία
Κωνσταντίνος                                                                     Αιανή 24 Δεκεμβρίου 2012
                                   
                                                                              Ο Αντιδήμαρχος
                                           


                                                                          Γεώργιος Ν. Τζέλλος 

12 Δεκ 2012

Παρουσίαση βιβλίου: «Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές»

Το βιβλίο των Γιώργου Σαλακίδη, καθηγητή Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Κώστα Καμπουρίδη, Δρ. Ιστορίας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα Φίλιππος.
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Κώστας Ντίνας, καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Δημήτρης Μυλωνάς, Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας, Στέλεχος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Σύλλογος Φίλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, στο πλαίσιο και του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, θεωρεί ιδιαίτερα ευτυχή τη συγκυρία ολοκλήρωσης και έκδοσης του έργου, έχοντας παράλληλα την ικανοποίηση ότι έβαλε ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας του τόπου μας, χρηματοδοτώντας τόσο την ερευνητική δραστηριότητα, όσο και σημαντικό μέρος της έκδοσης του βιβλίου.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από παρουσίαση μουσικών παραδόσεων της εποχής του 16ου αιώνα.